تاریخ بروزرسانی:

آمارهای ثبتی مبنا

کلیات نظام جامع ثبت آمارهای ایران
برنامه طراحي و استقرار
2
ثبت جمعیت
4
ثبت کسب و کار
6
مردادماه 1396
قوانین و مقررات
3
ثبت فعالیت
5
ثبت املاک و مستغلات