تاریخ بروزرسانی:

گزارشات پروژه های ویژه استان بوشهر در سال 1399

گزارش طرح های آبشیرین استان بوشهر
تهیه شده در اسفند ماه سال 1399
سال 1399
گزارش مقایسه ای تجارت خارجی استان بوشهر
در سال های 98 و 99
سال 1399
گزارش طرح های پرورش ماهی در قفس
تهیه شده در اسفند ماه سال 1399
سال 1399
گزارش مقایسه ای منابع و مصارف بانک های استان بوشهر