تاریخ بروزرسانی:

قانون برنامه ششم

قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی
20 دی 96
قانون تفسیر جزء 6 بند ث ماده 88 قانون برنامه ششم
11 خرداد 98
قانون تفسیر بند ج ماده 112 قانون برنامه ششم
25 اسفند 95
قانون اصلاح بند ب ماده 35 قانون برنامه ششم
4 اردیبهشت 98
قانون اصلاح جزء 1 بند پ ماده 60 قانون برنامه ششم
4 دی 99