تاریخ بروزرسانی:

قانون برنامه ششم

قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی
20 دی 96
قانون تفسیر جزء 6 بند ث ماده 88 قانون برنامه ششم
11 خرداد 98
قانون تفسیر بند ج ماده 112 قانون برنامه ششم
25 اسفند 95
قانون اصلاح بند ب ماده 35 قانون برنامه ششم
4 اردیبهشت 98
قانون اصلاح جزء 1 بند پ ماده 60 قانون برنامه ششم
4 دی 99
advanced divider

ظرفیت قانون برنامه ششم و احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

امور اجتماعی
ناظر: رضا عوض پور - تدوین و گردآوری: محمدرضا زارع پور
تابستان 1397
امور زیربنایی
ناظر: رضا عوض پور - تدوین و گردآوری: محمدرضا زارع پور
تابستان 1397
تفکیک فصول
ناظر: رضا عوض پور - تدوین و گردآوری: محمدرضا زارع پور
تابستان 1397
امور تولیدی
ناظر: رضا عوض پور - تدوین و گردآوری: محمدرضا زارع پور
تابستان 1397
امور قضایی و عمومی
ناظر: رضا عوض پور - تدوین و گردآوری: محمدرضا زارع پور
تابستان 1397
advanced divider

ارزیابی عملکرد برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان بوشهر

گزارش ارزیابی سال اول
با نظارت: علیرضا محمدى باغملایى - على درویشى تهیه و تدوین: عباس آرامى باغملایى - على باستین
اسفند 1397