تاریخ بروزرسانی:

تامین آمار و اطلاعات تولیدی ثبتی سالنامه آماری

عنوان خدمت:

 
تامین آمار و اطلاعات تولیدی ثبتی سالنامه آماری

نوع خدمت:

 
خدمت به كسب و كار (G2B)
خدمت به ديگر دستگاه هاي دولت (G2G)
خدمت به شهروندان (G2C)

متوسط مدت زمان:

 
هشت ماه

هزینه ارائه خدمت:

 
رایگان

ارائه کننده خدمت:

 
نام و نام خانوادگی: قمر کرمپور
شماره تماس: 07731600309
برنامه کاری: 
ارتباط مستقیم: kasrakar@yahoo.com

روش ارائه خدمت:

 
• اطلاع رساني خدمت : الكترونيكي
• درخواست خدمت : الكترونيكي
• توليد خدمت : الكترونيكي
• ارائه خدمت : الكترونيكي

زمان های ارائه خدمت:

 
به صورت آنلاین
 

تعداد دفعات مراجعه:

 
 

 

سالنامه آماری استان به عنوان یک منبع و مأخذ آماری مهم با ارائه تصویری از موقعیت جغرافیایی، وضعیت اقلیمی و مجموعه ای از آمار و اطلاعات اساسی در زمینه های مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، بسیاری از نیازهای آماری برنامه ریزان، پژوهشگران و علاقمندان را تأمین می کند. 

 

غیرالکترونیک: بوشهر، میدان امام خمینی، ابتدای خیابان جانبازان، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر

 

الکترونیک: ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان
https://nnt.sci.org.ir/sites/Apps/yearbook/Lists/year_book_req/Item/newifs.aspx

 

سوال:

دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرﺗﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ؟

پاسخ:
اﻟﻒ)دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري اﺳﺘﺎن ﺑﻪ دو ﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.ﻧﺸﺮ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﺪن اﻃﻼﻋﺎت ﻫﺮ ﺑﺨﺶ از ﻃﺮﯾﻖ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﺑﻪ آدرس https://nnt.sci.org.ir/sites/Apps/yearbook/Lists/year_book_req/Item/newifs.aspx ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞﺷﺪن ﮐﻞ ﻓﺼﻮل، ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻟﯿﻨﮏ ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ب) ﻧﺴﺨﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻧﺸﺮﯾﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﺎﻧﺖ داده ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

سوال:
ﭼﺎپ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري اﺳﺘﺎن (اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺴﺨﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ) ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد؟

پاسخ:
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻧﺴﺨﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻫﺮﺳﺎل، اردﯾﺒﺸﺖ ﻣﺎه دو ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

 

 

 

 

1. به آمار غیرواقعی استناد نکند

 

2. اطلاعات و آمار را دستکاری نکند

 

1- به روزترین آمار و اطلاعات سالنامه را در اختیار متقاضی قرار دهد

 

2- آمار و اطلاعات سهل الوصول باشد