تاریخ بروزرسانی:

گزارشات نظارتی پروژه های مصوب استان بوشهر سال 1397

توزیع استانی اهدف کمی پروژه های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
سال 1397
سال 1397
گزارش برنامه های اقتصاد مقاومتی استان بوشهر