تاریخ بروزرسانی:

گزارشات نظارتی پروژه های مصوب استان بوشهر در سال 1399

گزارش عملکرد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان بوشهر در سال 1399
تهیه شده درپاییز 1400
در سال 1399
گزارش طرح ها و پروژه های جهش تولید استان بوشهر
تهیه شده در آبان 1399
دهه فجر سال 1399
گزارش عملکرد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان بوشهر
در سال 1399
گزارش پروژه های جهش تولید استان بوشهر
تهیه شده در تیرماه 1400
در سال 1399
گزارش عملکرد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان بوشهر
هفته دولت سال 1399