تاریخ بروزرسانی:

نظارت بر عمليات عمراني ملي در كشور

عنوان خدمت:

 
نظارت بر عملیات عمرانی ملی در کشور   آیکن خدمت الکترونیک

نوع خدمت:

 
خدمت به ديگر دستگاه هاي دولت (G2G)

متوسط مدت زمان:

 
یک سال

هزینه ارائه خدمت:

 
رایگان

ارائه کننده خدمت:

 
نام و نام خانوادگی:
شماره تماس:
برنامه کاری:
ارتباط مستقیم:
 

روش ارائه خدمت:

 
• اطلاع رسانی خدمت : الکترونیکی
• درخواست خدمت : الکترونیکی
• تولید خدمت : الکترونیکی
• ارائه خدمت: الکترونیکی

زمان های ارائه خدمت:

 
ساعات اداري
 

تعداد دفعات مراجعه:

 
بدون نیاز به مراجعه حضوری
 

 

ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﺋﯽ اﺳﺘﺎن

نظارت پروژه هاي عمراني ملي
bz۳m.mporg.ir

ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻋﻤﺮاﻧﯽ در ﮐﺸﻮر از ﭼﻪ ﻣﻨﻈﺮي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ؟
ﻧﻈﺎرت از ﻧﻮع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي (دوره اي )ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮﮔﺰارش ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ، ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺎﻟﯽ و ﮔﺰارش ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺟﺮاي (ﻣﺠﺰا از ﮔﺰارش ﻓﻨﯽ ) ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﻤﻠﮏ داراﺋﯿﻬﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اي ﻣﻠﯽ اﺳﺖ
ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻋﻤﺮاﻧﯽ در ﮐﺸﻮر ﭼﻨﺪر ﺑﺎر در ﺳﺎل ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ؟
ﯾﮑﺒﺎر درﺳﺎل (ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ)
درﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻋﻤﺮاﻧﯽ درﮐﺸﻮرﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ ؟
اﯾﻦ ﻧﻈﺎرت ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ وﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﺋﯽ اﺳﺘﺎن ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد
ﮔﺰارش ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﺮﺟﻊ ﯾﺎ ﻣﺮاﺟﻌﯽ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻋﻤﺮاﻧﯽ درﮐﺸﻮرﺑﻪ ﭼﻪ مي گردد؟
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر
ازﺟﻤﻠﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻋﻤﺮاﻧﯽ درﮐﺸﻮر ﭼﻪ ﻣﻮاردي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ؟
اﻃﻼع ازاﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﻠﯽ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮاردادن در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻫﺎي ﺳﺎﻻﻧﻪ وﻣﯿﺎن ﻣﺪت درﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ ، اﻃﻼع از ﻣﯿﺰان ووﺿﻌﯿﺖ ﺟﺬب اﻋﺘﺒﺎرات ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه ﻣﻠﯽ درﺑﯿﻦ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ در ﻃﯽ ﺳﺎل ، اﻃﻼع از ﺷﮑﻞ وﻣﺤﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮد اﻋﺘﺒﺎرات ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه ﻣﻠﯽ درﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ