تاریخ بروزرسانی:

شرح وظايف مديريت نظام فني و اجرايي و دبيرخانه شوراي فني استان

شرح وظايف مديريت نظام فني و اجرايي و دبيرخانه شوراي فني استان

  •    اجراي نظام فني و اجرايي استان در چارچوب نظام فني و اجرايي كشور.
•    
همكاري در تهيه و انجام اقدامات لازم براي ترويج بكارگيري ضوابط و استانداردها و معيارهاي فني.
•    
بررسي و تعيين صلاحيت و رتبه‌بندي و ارزشيابي پيمانكاران، مشاوران و كارشناسان استان.
•    
انجام اقدامات لازم براي ارتقاء و تقويت ظرفيت كمي و كيفي پيمانكاران و شركت‌هاي پيمانكاري استان.
•    
تهيه قيمت‌هاي پايه استاني و ضرايب منطقه‌اي باتوجه به شرايط منطقه و پيشنهاد به مراجع ذي‌ربط براي بررسي و تصميم‌گيري.
•    
ايجاد بانك اطلاعاتي و مستندسازي تجربيات فني و اجرايي.
•    
انجام امور دبيرخانه‌اي شوراي فني استان.
•    
همكاري با گروه‌هاي معاونت هماهنگي برنامه و بودجه درخصوص نظارت و ارزيابي طرح‌ها و رعايت چارچوب‌هاي نظام نظارت.
•    
انجام نظارت‌هاي تفصيلي از طرح‌ها و پروژه‌هاي ملي و استاني و تهيه گزارشات نظارتي براي ارائه به مراجع ذيربط

اخبار مرتبط