تاریخ بروزرسانی:

گزارشات و نشريات آمار

گزارشات و نشريات آمار

 سالنامه آماري 1392

سالنامه آماري 1393

سالنامه آماري 1396

 سالنامه آماري 1397

 

 

سرشماري عمومي كشاورزي

گزيده شاخص هاي اقتصادي و اجتماعي

حساب هاي توليد

پروانه هاي ساختماني صادر شده توسط شهرداري هاي استان بوشهر و كشور نيمه اول سال 1396-1395

پروانه هاي ساختماني صادر شده توسط شهرداري هاي استان بوشهر و كشور سال 1397

بررسی پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های استان بوشهرسال1398

 

 

نشريه كشتار دام

بررسي شاخص هاي مهم نيروي كار استان بوشهر

 

جايگاه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي شهرستان هاي استان بوشهر سال 1395

شناسنامه شهرها و آبادي هاي استان بوشهر 1390

پيش بيني جمعيت استان به تفكيك شهرستان تا افق 1405

هرم هاي سني ايران درسال 95

شاخصهاي جمعيت و سلامت

سيماي شهرستان ها

نتايج تفصيلي سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1395 استان بوشهر

اخبار مرتبط