تاریخ بروزرسانی:

ماده 23

دستورالعمل اجرایی ماده 23
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
1400
کاربرگ شماره 1
پیشنهاد طرح تملک دارایی سرمایه ای جدید
فرم خام Excel
کاربرگ شماره 3
تعهد نامه استاندار
1400
مصوب 4 اسفند 93
فرم اطلاعات کلی طرح جدید بر اساس مطالعات مشاور و تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی
فایل Word
فرم خام Excel
کاربرگ شماره 2
پیشنهاد تغییرات در مشخصات اصلی طرح تملک دارایی سرمایه ای موجود
فرم خام Excel
مدارک لازم جهت صدور مجوز
شامل 8 مورد