تاریخ بروزرسانی:

برنامه آمایش استان بوشهر

advanced divider

اسناد و گزارش ها

فصل اول – تحليل وضعيت استان
4- تحليل سياسی – اداری و سازمانی
فصل سوم – توصيف و تحليل پيوندهاي اصلي بين سکونتگاه‌ها
فصل چهارم – ملاحظات ايمنی، دفاعی – امنيتی در آمايش استان
فصل پنجم – جمعبندی و نتيجه‌گيری از مطالعات وضع موجود