تاریخ بروزرسانی:

بررسی وضعیت نیروی انسانی دستگاه های اجرایی استان بوشهر

تهیه و تولید به هنگام و صحیح آمار و اطلاعات نیروي انسانی یکی از مهمترین ابزارهاي تصمیم گیري و برنامه ریزي سیاست گذاران نظام اداري کشور محسوب می شود. امروزه حجم و کیفیت داده هاي آماري عاملی تعیین کننده در جهت گیري هاي توسعه اي کشورها قلمداد می گردد.
وجود آمار و اطلاعات پرسنلی از ضرورت هاي امر برنامه ریزي و سیاست گذاري نیروي انسرانی دستگاه ها است. در طی سال هاي اخیر تغییر رویکرد برنامه ریزي در بخش دولتی براساس اهدافی چون دولت چابک، بهره ور و بهره مند از فناوري هاي نوین خدمات دهی با کیفیت مبتنی بر رقابت باعث شده که تحول در کمیت و کیفیت نیروي انسانی شاغل در نهادهاي دولتی به یکی از چالش هاي اصلی برنامه ریزان منابع انسانی تبدیل شود. سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان به منظور ایجاد زمینه لازم براي انجام برنامه ریزي هاي مختلف نیازمند آمار جامع و کامل از وضعیت نیروي انسانی دستگاه هاي اجرایی استان می باشد. لذا این سازمان در چارچوب وظایف خود انجام این مهم را عهده دار گردیده و براساس هماهنگی هاي به عمل آمده با دستگاههاي اجرایی اطلاعات دریافتی را جمع بندي نموده و پس از بررسی کنترل و پایش نتایج حاصله را به صورت نشریه آماري حاضر تهیه و تدوین نموده است.
نشریه حاضر با عنوان بررسی آخرین وضعیت نیروي انسانی دستگاه هاي اجرایی استان بوشهر در سال 1399 به صورت جامع و کامل بر پایه اطلاعات دریافتی از دستگاههاي اجرایی تهیه و تنظیم شده است و اقلام اطلاعاتی آن عمدتاً براساس نوع استخدام مدرك تحصیلی جنسیت وضعیت پست هاي سازمانی، اطلاعات مدیران استانی و همچنین ایثارگران و معلولان استان و نیروهاي جذب شده و خارج شده از دستگاههاي اجرایی استان در قالب جداول آماري جمع بندي گردیده و منتشر شده است.
advanced divider
سال 1399
مستند بررسی وضعیت نیروی انسانی دستگاه های اجرایی استان بوشهر
سال 1400 - فایل خام
جمع آوری اطلاعات نیروی انسانی دستگاه های اجرایی استان بوشهر