تاریخ بروزرسانی:

اجرای دوره های آموزشی حضوری و غیر حضوری خرداد ماه سال 1402 مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری استان بوشهر

اجرای دوره های آموزشی حضوری و غیر حضوری خرداد ماه سال 1402 مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری استان بوشهر

مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری استان بوشهر  برگزار می کند

اجرای دوره های آموزشی حضوری و غیر حضوری خرداد ماه سال 1402 مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری استان بوشهر

ردیف
عنوان دوره های حضوری-خرداد1402
ساعت دوره
شروع دوره
ساعت برگزاری 
1
بنیان مدیریت امنیت اطلاعات (بما)
8
1402/03/08
00: 10
2
شرح تفضیلی ماده23 قانون الحاق 2
6
1402/03/10
00: 10
3
شبکه‌های اجتماعی، سواد رسانه‌ای و مسئولیت‌پذیری اجتماعی
8
1402/03/24
00: 10
4
آئین نگارش و مکاتبات اداری
12
1402/03/27
00: 10
5
توجیهی بدوخدمت
70
1402/03/28
00: 10
6
نظام آمارهای ثبتی
10
1402/03/29
10:00
7
تفکر سیستمی و کل‌نگری (مدیران)
12
1402/03/30
00: 10
ردیف
عنوان دوره های غیر حضوری-خرداد1402
ساعت دوره
شروع دوره
1
ارزیابی کار و زمان
30
1402/03/06
2
تنقیح قوانین و مقررات
8
1402/03/09
3
اصول و مبانی مدیریت و سازمان
12
1402/03/17
4
پاسخگویی و مسئولیت پذیری در مدیریت ( مدیران )
4
1402/03/21
5
برنامه‌ریزی در دستگاه‌های دولتی (تمرکز بر فرآیندها) (مدیران)
12
1402/03/28
6
اصول ومبانی برنامه ریزی وسازماندهی(مدیران)
8
1402/03/31

 

جهت شرکت در دوره های حضوری به آدرس بوشهر خیابان چمران (چهارباندی) نبش خیابان دانشگاه پیام نور-مرکز آموزش و پژوهش های توسعه آینده نگری مراجعه نمائید.

جهت شرکت در دوره های غیر حضوری به نشانی  سامانه مرکز     bulms.smtc.ac.ir مراجعه فرمائید.

اخبار مرتبط