تاریخ بروزرسانی:

فراخوان اولویت های پژوهشی دستگاه اجرایی استان منتشر شد

فراخوان اولویت های پژوهشی دستگاه اجرایی استان منتشر شد

فراخوان اولویت های پژوهشی دستگاه اجرایی استان منتشر شد

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر رئیس سازمان اظهار داشت:
عناوین پژوهشی کارگروه آموزش پژوهش فناوری و نوآوری مصوب شده برای فراخوان پژوهشی نهایی شده است.
وی در ادامه بیان داشت : با توجه به دستورالعمل اجرایی بند (ز) تبصره ۹ قانون بودجهسال ۱۳۹۹ کشور ، با اعلام سازمان، دستگاههای اجرایی استان بوشهر اولویت‌های اصلی خود که قابلیت پژوهشی برای حل آن از طریق مراجع علمی و تحقیقات وجود دارد را به مدیریت برنامه ریزی استان بوشهر اعلام نمودند.این اولویت ها در کارگروه پژوهش و فناوری با توجه به اسناد بالا دستی و سند توسعه استان مورد بررسی قرار گرفتند و در نهایت کارگروه علمی پژوهشی با حضور اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مراکز علمی تحقیقاتی عناوین پژوهشی نهایی گردید.
علی درویشی اظهار داشت: پس از دریافت پروپوزال و بررسی آن توسط کارگروه پژوهش موضوع جهت انعقاد قرارداد با پژوهشگران صاحب صلاحیت به دستگاه های اجرایی مربوطه استان اعلام میگردد.

دبیر کارگروه پژوهش و فناوری استان در پایان نیز اعلام نمود: موضوعات انتخاب شده به همراه پروپوزال های مربوطه در سامانه عتف وزارت علوم تحقیقات و فنآوری اطلاعات بارگزاری شده و پس از تایید آن شورا به مرحله اجرا خواهد رسید.

فراخوان اولویت های پژوهشی دستگاههای اجرایی استان بوشهر1399

اخبار مرتبط