تاریخ بروزرسانی:

انطباق بیش از 65 پروژه سرمایه گذاری بخش خصوصی با اسناد آمایش ملی و استان بوشهر

انطباق بیش از 65 پروژه سرمایه گذاری بخش خصوصی با اسناد آمایش ملی و استان بوشهر

انطباق بیش از 65 پروژه سرمایه گذاری بخش خصوصی با اسناد آمایش ملی و استان بوشهر

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر: پس از تصویب سند آمایش ملی و استان بوشهر در تاریخ 1399/12/11و ابلاغ تصویب نامه شماره 715031 مورخ 1399/۱۲/27 شورای عالی آمایش سرزمین، قبل از تصویب هرگونه پیشنهاد طرح و پروژه جدید، از تطبیق اهداف و جانمایی این طرح ها و پروژه ها با مفاد سند آمایش سرزمین اطمینان حاصل می گردد. که در همین راستا در سال 1401 بیش از 65 پروژه سرمایه گذاری با محوریت­ های احداث صنایع پایین دستی پتروشیمی، مجتمع های خدمات رفاهی، پمپ بنزین، معادن، گلخانه و … در سطح استان با اسناد آمایش مورد انطباق قرار گرفت.

اخبار مرتبط