تاریخ بروزرسانی:

بازدید رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر از روند پیشرفت جاده کمربندی گناوه

بازدید رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر از روند پیشرفت جاده کمربندی گناوه

بازدید رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر به همراهی استاندار محترم از روند پیشرفت جاده کمربندی گناوه

اخبار مرتبط