تاریخ بروزرسانی:

برگزاری اولین جلسه کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان بوشهر

برگزاری اولین جلسه کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان بوشهر

اولین جلسه کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان بوشهر با حضور جناب آقای دکتر محمدی زاده استاندار بوشهر رئیس کارگروه، جناب آقای پاپری زارعی دبیر کارگروه و سایر اعضای این کارگروه روز چهارشنبه مورخ 04/05/1402 در استانداری بوشهر تشکیل گردید. در این جلسه پایش پوشش تحصیلی مقاطع مختلف تحصیلی، اولویت های نظام آموزش های فنی، حرفه ای و مهارتی، برنامه ریزی برای جذب نیروهای بومی استان در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ، همراستایی پژوهش های  دانشگاه  و دستگاههای اجرایی با اولویت پژوهشی استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

اخبار مرتبط