تاریخ بروزرسانی:

تقدیر دستگاه های برتر در دو محور تعامل با رسانه و انتصاب بانوان و جوانان در پست های مدیریتی در جشنواره شهید رجایی

تقدیر دستگاه های برتر در دو محور تعامل با رسانه و انتصاب بانوان و جوانان در پست های مدیریتی در جشنواره شهید رجایی

دستگاه های برتر در دو محور تعامل با رسانه و انتصاب بانوان و جوانان در پست های مدیریتی برای نخستین بار در جشنواره شهید رجایی همزمان با سایر دستگاه ها مورد تقدیر قرار می گیرند.

آقای درویشی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ضمن اعلام خبر فوق بیان داشتند: در اجرای تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری و نیز مصوبات شورای راهبری توسعه مدیریت استان، نحوه تعامل دستگاه های اجرایی استان با رسانه ها،  با تعداد نشست های خبری، حضور در برنامه های تلویزیونی و رادیویی و ارسال گزارش در خصوص عملکرد اداره کل متبوع به نشریات و رسانه های مکتوب از جمله معیارهای ارزیابی این محور خواهد بود.

همچنین با توجه به مصوبات شورای عالی اداری و تاکید ریاست محترم جمهور بر انتصاب بانوان و مدیران جوان در دستگاههای اجرایی و نیز تاکیدات جناب آقای گراوند استاندار محترم و مصوبات شورای راهبری توسعه مدیریت استان مقرر شد دستگاه اجرایی که در سال 1398 بیشترین انتصاب مدیر زن و جوان را داشته اند در جشنوار ه شهید رجایی مورد تقدیر قرار گیرند. وی افزود در حال حاضر بیش از 20 درصد مدیران استان اعم از میانی و پایه از میان بانوان انتخاب شده اند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با اشاره به سن خدماتی کارکنان موجود در نظام اداری استان بیان داشت، بیشترین فراوانی یعنی قریب به 60 درصد از کارکنان استان در دامنه  خدمتی 0-15 سال سابقه خدمت هستند که این امر نشان دهنده میانگین سنی مناسب برای نظام اداری استان است.

اخبار مرتبط