تاریخ بروزرسانی:

شیـوه نامه جدید چیدمان و ارائه مدارک شرکت های مهندسین مشاور

شیـوه نامه جدید چیدمان و ارائه مدارک شرکت های مهندسین مشاور
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر، پیرو نامه شماره 406849 مورخ 06/08/1402 رئیس محترم امور نظام فنی اجرایی، مشاورین و پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه کشور، شیوه نامه چیدمان و ارائه مدارک و نحوه ی بررسی پرونده های شرکت های مهندسین مشاور متقاضی تشخیص صلاحیت در سامانه ساجات به آدرس اینترنتی http://sajat.mporg.ir ابلاغ گردید. این شیوه نامه از تاریخ 01/09/1402 جایگزین شیوه نامه قبلی به شماره 300438 مورخ 31/06/1400 می گردد و لازم الاجراست. لازم است بارگذاری اطلاعات و مستندات در سامانه ساجات با مراجعه به راهنماهای مرتبط و رعایت مفاد آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران (قابل دسترسی در سامانه ساجات) و ملاحظات مندرج در شیوه نامه جدید در فرآیند تشخیص صلاحیت ، ملاک عمل قرار گیرد.
فایل پیوستی شیوه نامه جدید را می توانید از قسمت ذیل دریافت نمایید.

اخبار مرتبط