تاریخ بروزرسانی:

مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری دوره آشنایی با ضوابط و مقررات پیمانکاری برگزار می کند

مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری دوره آشنایی با ضوابط و مقررات پیمانکاری برگزار می کند

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر، نظر به اجرای بند 3-5 بخشنامه شماره 99/404245 مورخ 1399/07/29 موضوع تشخیص صلاحیت شرکت های  پیمانکاری، دوره آشنایی با ضوابط و مقررات پیمانکاری به مدت 16 ساعت به شرح جدول زیر برگزار می گردد.

مقتضی است جهت ثبت نام در دوره یاد شده اطلاعات فردی را مطابق جدول پیوست تکمیل و به همراه تصویر فیش واریزی و گواهی عضویت در انجمن های مرتبط با فعالیت های پیمانکاری (برای اعضای انجمن) حداکثر تا تاریخ دوشنبه 18/10/1402 به مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری استان بوشهر ارسال نمایند. ضمناً جناب آقای مهندس حاجب رئیس گروه آموزش به شماره 09173713107 جهت پاسخگویی به سوالات معرفی می گردند.

شایان ذکر است گذراندن این دوره آموزشی برای شرکتهایی که برای اولین بار گواهینامه تشخیص صلاحیت را دریافت نموده اند الزامی است.

اخبار مرتبط