تاریخ بروزرسانی:

حساب های تولید

حساب های تولید 90 تا 1400
حساب های تولید
داده های سری زمانی حساب های تولید به قیمت ثابت و جاری بین سال های 90 تا 1400
از 1390 الی 1398
حساب های تولید به قیمت ثابت
حساب های تولید به قیمت ثابت
داده های سری زمانی از حساب های تولید به قیمت ثابت (میلیون ریال) بین سال های 90 تا پایان 98
1390 الی 1400
تولید ناخالص ملی
حساب های تولید به قیمت جاری
داده های سری زمانی از حساب های تولید به قیمت جاری (میلیون ریال) بین سال های 90 تا پایان 98
از 1390 الی 1398