تاریخ بروزرسانی:

ضرورت ثبت اطلاعات کارکنان دستگاه های اجرایی در سامانه “پاکنا”

ضرورت ثبت اطلاعات کارکنان دستگاه های اجرایی در سامانه “پاکنا”

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر، آقای درویشی رئیس سازمان در خصوص سامانه پاکنا (پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری) بیان داشتند:

با توجه به بند «الف» تبصره (20) قانون بودجه سال 1400 کل کشور و بند (2) ماده (4) ضوابط اجرایی قانون مذکور، کلیه دستگاه های اجرایی (اعم از مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) موظفند اطلاعات کارکنان خود را در سامانه پاکنا ثبت و بروزرسانی نمایند.

علی درویشی در ادامه افزود: تمامی دستگاه های اجرایی بایستی در دو بخش در سامانه پاکنا نسبت به ورود اطلاعات اقدام نمایند. در بخش ثبت احکام کارگزینی، دستگاه های اجرایی بایستی اطلاعات آخرین احکام صادره برای کارکنان خود را در قالب ایجاد پوشه احکام جدید، ثبت نمایند. پس از تایید ذی حساب دستگاه، فرآیند ثبت اطلاعات، نهایی شده و در پایگاه (سامانه) در بخش احکام نهایی شده قابل مشاهده می باشد.

وی همچنین ادامه داد:

البته با توجه به ضرورت ثبت و بروزرسانی مداوم اطلاعات کارکنان، بخش ثبت احکام کارگزینی در سامانه پاکنا همواره فعال می باشد و استعلام سایر سامانه های کارمند ایران از اطلاعات سامانه پاکنا، بر اساس ثبت و نهایی شدن احکام صادره کارکنان در سال 1400 در سامانه پاکنا می باشد، سپس در بخش دوم، فرم آمار نیروی انسانی جهت کنترل آمار ثبت شده دستگاه های اجرایی در طول یک سال گذشته شده است.

 رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهردر پایان  اضافه نمود:  

در رابطه با فرم آمار نیروی انسانی سال 1400  نیز دستگاه های اجرایی  می بایست به موارد ذیل توجه نمایند:

  • با توجه به فعال بودن  فرآیند فرم آمار نیروی انسانی سال 1400 در سامانه، کلیه دستگاه های اجرایی می بایست با قید فوریت، فرم آمار نیروی انسانی دستگاه خود را تنظیم و به تایید نهایی مراجع ذیربط سازمان اداری و استخدامی کشور ( برای دستگاه های ستادی و مشمول بودجه ملی)  و این سازمان (برای دستگاه های استانی)  برسانند.
  • در فرم آمار سال 1400، گزارشی از آخرین اطلاعات کارکنان دستگاه اجرایی در ابتدای سال 1400 (آخرین احکام صادره به تاریخ صدور سال 1399) ارائه می گردد.

 

حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر

کد خبر:100051

 

اخبار مرتبط