تاریخ بروزرسانی:

گزارشات و نشریات

فهرست مطالب

از 1390 الی 1394
شناسنامه شهرها و آبادی های استان بوشهر
تهیه کننده: قمر کرمپور
از 1390 الی 1394
از 1390 الی 1394
حساب های تولید استان بوشهر
تهیه کننده: قمر کرمپور - علیرضا محمدی باغملایی
از 1390 الی 1394
سال 1392
سیمای شهرستان ها
تهیه کننده: سمانه دوانی
سال 1392
سال 1393
نتایج تفصیلی سرشماری عمومی کشاورزی استان بوشهر
حاوی منتخبی از جدول های آماری در سطح استان بوشهر به همراه خلاصه یافته ها
سال 1393
سال 1394
چکیده نتایج طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار شهری و روستایی
تهیه شده توسط مرکز آمار ایران
سال 1394
سال 1395
بررسی شاخص های مهم نیروی کار استان بوشهر
تهیه و تدوین: سید حمزه موسوی و با همکاری طاهره هدایت
سال 1395
سال 1395
جایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهرستان های استان بوشهر
تهیه کننده: سمانه دوانی
سال 1395
سال 1395
چکیده نتایج طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار شهری و روستایی
تهیه شده توسط مرکز آمار ایران
سال 1395
سال های 1396-1395
بررسی پروانه های ساختمانی صادرشده توسط شهرداری های استان بوشهر و کشور
تهیه کننده: طاهره رضایی
سال های 1396-1395
سال 1395
شاخص های جمعیت و سلامت استان بوشهر و کشور ایران
تهیه کننده: سمانه دوانی
سال 1395
سال های 1396-1388
بررسی آمار کشتار دام کشتارگاه های استان بوشهر
تهیه کننده: طاهره رضایی
سال های 1396-1388
سال 1397
شناسنامه آبادی های استان بوشهر
تهیه کننده: قمر کرمپور
سال 1397
سال 1397
مقدمه ای بر اصول و مبانی سیستم اطلاعات جغرافیایی با نرم افزار باز Quantum GIS
نویسندگان: تیم استون، اوتو داس سو، مارسل ساتون - مترجمان: علیرضا بنی اسدی، احمد سرخوش
سال 1397
سال 97 - 1396
رشد اقتصادی استان بوشهر
تهیه و تنظیم: قمر کرمپور
سال 97 - 1396
سال 1398-1392
جایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان بوشهر
تهیه و تدوین: سمانه دوانی
سال 1398-1392
سال 1399
بررسی پروانه های ساختمانی صادرشده توسط شهرداری های استان بوشهر و کشور 1399
تهیه کننده: طاهره رضایی
سال 1399
سال 1399
نتایج طرح آمارگیری کشتار دام کشتارگاه های استان بوشهر و کشور در سال 1399
تهیه کننده: طاهره رضایی
سال 1399
سال 1400
بررسی پروانه های ساختمانی صادرشده توسط شهرداری های استان بوشهر و کشور 1400
تهیه کننده: طاهره رضایی
سال 1400
سال 1400
بررسی آمار طیور ماکیان ( مرغ و خروس) استان بوشهر و کشور سال 1400
تهیه کننده: طاهره رضایی
سال 1400
سال 1400
بررسی شاخص های مسکن استان بوشهر سال 1400
تهیه کننده: طاهره رضایی
سال 1400
سال 1400
نتایج طرح آمارگیری کشتار دام کشتارگاه های استان بوشهر و کشور در سال 1400
تهیه کننده: طاهره رضایی
سال 1400
سال 1401
نشریه پروانه 1401ساختمانی سال
تهیه کننده: طاهره رضایی
سال 1401
سال 1401
بررسی شاخصهای مسکن استان بوشهر در سال 1401
تهیه کننده: طاهره رضایی
سال 1401
سال 1401
بررسی آمار طیور ماکیان(مرغ و خروس) 1401
تهیه کننده: طاهره رضایی
سال 1401