تاریخ بروزرسانی:

شاخص ها و نماگرهای اقتصادی و اجتماعی

گزيده شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي و اجتماعي

 • سال 1401

تهیه کننده: سمانه دوانی

ناظر: علی رضا محمدی باغملایی

دریافت
سال 1401
سال 1400

گزيده شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي و اجتماعي

 • سال 1400

تهیه کننده: قمر کرمپور

تهیه نقشه: احمد سرخوش

ناظر: علی رضا محمدی باغملایی

دریافت

گزيده شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي و اجتماعي

 • سال 1399

تهیه کننده: قمر کرمپور

تهیه نقشه: احمد سرخوش

ناظر: علی رضا محمدی باغملایی

دریافت
سال 1399
سال 1398

گزيده شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي و اجتماعي

 • سال 1398

تهیه کننده: قمر کرمپور

تهیه نقشه: احمد سرخوش

ناظر: علی رضا محمدی باغملایی

دریافت

گزيده شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي و اجتماعي

 • سال 1397

تهیه کننده: سمانه دوانی

تهیه نقشه: احمد سرخوش

ناظر: علی رضا محمدی باغملایی

دریافت
سال 1397
سال 1396

گزيده شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي و اجتماعي

 • سال 1396

تهیه کننده: سمانه دوانی

تهیه نقشه: احمد سرخوش

ناظر: علی رضا محمدی باغملایی

دریافت

گزيده شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي و اجتماعي

 • سال 1395

تهیه کننده: سمانه دوانی

تهیه نقشه: احمد سرخوش

ناظر: علی رضا محمدی باغملایی

دریافت
سال 1395
سال 1394

گزيده شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي و اجتماعي

 • سال 1394

تهیه کننده: سمانه دوانی

تهیه نقشه: احمد سرخوش

ناظر: علی رضا محمدی باغملایی

دریافت

گزيده شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي و اجتماعي

 • پاییز 1393

تهیه کننده: سمانه دوانی

ناظر: علی رضا محمدی باغملایی

دریافت
پاییز 1393
تابستان 1393

گزيده شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي و اجتماعي

 • تابستان 1393

تهیه کننده: سمانه دوانی

ناظر: علی رضا محمدی باغملایی

دریافت

گزيده شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي و اجتماعي

 • بهار 1393

تهیه کننده: سمانه دوانی

ناظر: علی رضا محمدی باغملایی

دریافت
بهار 1393
زمستان 1392

گزيده شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي و اجتماعي

 • زمستان 1392

تهیه کننده: سمانه دوانی

ناظر: علی رضا محمدی باغملایی

دریافت