تاریخ بروزرسانی:

Service Desk

ارزيابي توسعه و رصد آمايش سرزمين

Evaluation of development and monitoring of land management

ظارت بر اجراي برنامه هاي پنج ساله توسعه كشور

Preparation of development programs and documents of Bushehr province

تخصيص اعتبار دستگاههاي اجرايي

Allocation of credit to executive bodies

مبادله موافقتنامه بودجه كليه دستگاههاي اجرايي

Exchange of budget agreements of all executive bodies

نظارت بر عمليات عمراني ملي در كشور

Distribution of credit, exchange of agreements and allocation of cost credits

تخصيص اعتبار دستگاههاي اجرايي

Supervising the budget performance of the executive organs of the province

تشخيص صلاحيت و رتبه بندي عوامل نظام فني اجرايي در استان

Recognizing the competence and ranking of the factors of the executive technical system in the country

نظارت بر كمك هاي بلا عوض به اشخاص حقيقي و حقوقي

Supervision of assistance to natural and legal persons

ظارت بر اجراي برنامه هاي پنج ساله توسعه كشور

Supervising the implementation of five-year development plans of the country

تدوين استانداردهاي فني اجرايي كشور

Development of technical and executive standards of the country

تدوين و تعيين فهرست بها و تعديل

Compilation and determination of price list and adjustment

نظارت بر اعتبارات تخصيصي پروژه هاي مصوب

Supervision of appropriations for projects approved by the Presidential Provincial Travels

سالنامه آماری

Supervision of provincial projects related to the executive contract of capital asset acquisition

تامین آمار و اطلاعات تولیدی(سرشماری،آمارگیری های نمونه ای)

Providing statistics and production information (census, sample statistics)

اطلاعات مکانی

Provide spatial information (provide maps and spatial information at different scales and layers)

سالنامه آماری 2

Providing statistics and registration production information (statistical yearbook)

نظارت بر پروژه هاي استاني مربوط به قرارداد اجرايي تملك دارايي سرمايه اي

Preparation of regional accounts

ارزیابی عملکرد

Evaluate the annual performance of the executive organs of the province

نظارت بر پروژه های ملی

Supervision of national and provincial plans and projects

نظارت بر كمك هاي بلا عوض به اشخاص حقيقي و حقوقي

Supervising the process of recruitment and employment of human resources in the executive organs of the province

راهبری فضاها و ساختمان های اداری

Managing office spaces and buildings

اعتبار سنجی مراکز و مؤسسات آموزشی در حیطه های مختلف

Accreditation of educational centers and institutions in various fields

اﺣﺮاز ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺪرﺳﺎن دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺎرﻣﻨﺪان

Qualification of instructors for training courses for government employees

برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی کارکنان دولت

Planning and holding training courses for government employees

راهبری پژوهشی

Research leadership of Bushehr executive bodies

نظارت بر اعتبارات تخصيصي پروژه هاي مصوب

Integrated monitoring and evaluation of the progress of the resistance economy program

نظارت بر عمليات عمراني ملي در كشور

Supervision of national development operations in the country